2ND RACE JARAMA, SPAIN 24th-26th SEPTEMBER 2020

20200926_Jarama_IMG_5388
20200926_Jarama_IMG_5191
20200926_Jarama_IMG_4947
20200926_Jarama_IMG_4615
20200926_Jarama_IMG_4807
20200926_Jarama_IMG_4765
20200926_Jarama_IMG_4226
20200926_Jarama_IMG_5371
20200926_Jarama_IMG_4320
20200926_Jarama_IMG_4306
20200926_Jarama_IMG_4309
20200926_Jarama_IMG_3091
20200926_Jarama_IMG_3242
20200926_Jarama_IMG_4298
20200926_Jarama_IMG_4358
20200926_Jarama_IMG_4376
20200926_Jarama_IMG_4363
20200926_Jarama_IMG_4426
20200926_Jarama_IMG_3053
20200926_Jarama_IMG_3573
20200926_Jarama_IMG_3572
20200926_Jarama_IMG_3575
20200926_Jarama_IMG_3570
20200926_Jarama_IMG_3546
20200926_Jarama_IMG_3492
20200926_Jarama_IMG_3563